Tag: Top Canada news ]

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਫਾਮ ਵਿਨ ਕੁਆਂਗ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਓਟਵਾ: ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ: ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ

By apm

Your one-stop resource for medical news and education.

Your one-stop resource for medical news and education.